FEL
Image Alt

Adatvédelmi nyilatkozat

A CAYO COCO LUXURY TRAVEL KFT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

Az adatkezelő, a Cayo Coco Luxury Travel Kft. székhely: 1026 Budapest, 121-123.

1/102.; adószám: 29181669-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-382422; rendkívül fontosnak tartja ügyfelei, utasai, partnerei, érdeklődői és minden egyéb ügyfél adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. 

A Cayo Coco Luxury Travel Kft. az ügyfelek személyes adatainak kezelése során az

Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról szóló törvények szabályozásának megfelelően jár el. 

I. MEGHATÁROZÁSOK

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR:az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről; felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó, bármely információ, azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható, személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél:a Cayo Coco Luxury Travel Kft. termékei és szolgáltatási iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a Cayo Coco Luxury Travel Kft. vel szerződést kötők

II. A KEZELT ADATOK HATÁSKÖRE, AZ ADATFELDOLGOZÁS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó csupán azokat a személyes adatokat kezeli, amelyek feldolgozását szigorúan a cél teljesítéséhez szükséges mértékben az ügyfél engedélyez. Az ügyfél személyes adatait a törvény és más általánosan kötelező érvényű jogszabályok (adószabályok, szociális és egészségbiztosítási előírások stb.) által előírt kötelezettségek teljesítése érdekében dolgozzuk fel.

Tájékoztatás céljából bemutatjuk a személyes adatok egyes kategóriáit:

 • azonosító adatok, amelyek az ügyfél egyértelmű és egyedi azonosítására szolgálnak (név, vezetéknév, cím, születési szám, születési dátum, állandó lakcím, azonosítószám, ÁFA szám) és elérhetőségi adatok (elérhetőségi cím, telefonszám, e-mail cím és egyéb hasonló információk)
 • leíró adatok (például banki kapcsolat)
 • egyéb a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok
 • az alkalmazandó jogszabályok keretén kívül nyújtott adatok (fotók, személyes adatok felhasználása egyéni célokra) az ügyfél hozzájárulásának keretében kerülnek feldolgozásra

        AZ ADATFELDOLGOZÁS CÉLJA

Az adatkezelő csak azokat az adatokat dolgozza fel, amelyek a cél teljesítéséhez szükségesek. Tevékenységünk keretén belül az ügyfél személyes adatait a következő célokra fogjuk felhasználni:

 • a hozzájárulási nyilatkozatban foglalt célokra (szerződéskötési ajánlat, a megkötött szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése

stb.)

 • az Adatkezelő vagy más érintett személyek jogainak védelme (pl.

adósságbehajtás)

 • az Adatkezelővel szemben támasztott kötelezettségek teljesítése az általánosan kötelező jogszabályoknak és az államigazgatási szervek döntéseinek megfelelően
 • álláshirdetési pályázat
 • létfontosságú érdekeinek védelme

        A SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSAI

Az adatkezelő által feldolgozott személyes adatok az alábbi forrásokból származnak:

 • az ügyfél által benyújtott kifejezett beleegyezésből és közvetlenül Öntől (emailes levelezés, telefon, chat, weboldalak, internetes kapcsolat felvételi űrlap, közösségi hálózatok, névjegykártyák stb.)
 • nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásokból, listákból és bejegyzésekből (pl. cégnyilvántartás, kereskedelmi nyilvántartás, nyilvános telefonkönyv stb.)
 • egy harmadik féltől, akit ügyfél felhatalmazott arra, hogy személyes adatait átadja az Adatkezelőnek

        A SZEMÉLYES ADATOK ÉRINTETTJEI

Csupán azon személyek adatait dolgozzuk fel, akiknek adatai a cél teljesítéséhez szükségesek. Tevékenységünk keretén belül az alábbi személyek adatai kerülnek feldolgozásra:

 • ügyfelek
 • alkalmazottak
 • szerződő partnerek
 • szükség esetén harmadik felek (pl. álláskeresők stb.)

        AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az ügyfelek adatait csupán a cél megvalósulásához szükséges ideig kezeljük. Az adatkezelés időtartamát az Ön által benyújtott hozzájárulási nyilatkozat, a megkötött szerződés vagy az általánosan kötelező jogszabályok határozzák meg.

Érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon név

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. 

e-mail cím, telefonszám

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat érdeklődés tárgya: időszak, úti cél, szállás besorolás, ellátás, utasok száma, gyermekek száma és kora

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Partner Utazási Iroda érdeklődése szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon név

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.  e-mail cím, telefonszám

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat érdeklődés tárgya: időszak, úti cél, szállás besorolás, ellátás, utasok száma, gyermekek száma és kora

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján. partner utazási iroda munkatársának neve, e-mail címe, telefonszáma

A partner érdeklődésének megválaszolásához szükséges adatok, a partnercég munkavállalójának saját közlése alapján. Hírlevél feliratkozás név

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. 

Leiratkozni a hírlevélről a hírlevél alján lévő „leiratkozás” gomb használatával, e-mail-ben a info@cayococoluxurytravel.hu e-mail címen vagy telefonon a +36305560141 számon lehet. 

e-mail cím, telefonszám

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat CHAT használata név

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. 

e-mail cím, telefonszám

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat érdeklődés tárgya: időszak, úti cél, szállás besorolás, ellátás, utasok száma, gyermekek száma és kora

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján. Egyedi ajánlatkérés megrendelő név

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. 

e-mail cím, telefonszám

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat érdeklődés tárgya: időszak, úti cél, szállás besorolás, ellátás, utasok száma, gyermekek száma és kora

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

együtt utazók neve, születési dátuma

Az utasok beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat transzfer szolgáltatás esetén: érkezés időpontja, járatszám, utasok száma

Az ügyfél igényeinek megfelelő kiszolgálásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján. helyi programválasztás esetén: kiválasztott programok időpontja, az azon részt vevők száma és kora

Az ügyfél igényeinek megfelelő kiszolgálásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Utazási szerződéskötés, repülőjegy-, parkolójegy értékesítés, baleset- és poggyász biztosítás, sztornó biztosítás megrendelő név

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződéssel kapcsolatos igények esedékességét követő 5 év, az értékesítés során keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169 §-ának megfelelően 8 év. megrendelő e-mail cím, telefonszám

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat

megrendelő lakcíme

Számla kiállításához szükséges adat utasok neve

Utazási dokumentumok (pl. repülőjegy, szállás) foglalásához szükséges.

utasok születési dátuma

Utazási dokumentumok (pl. repülőjegy, szállás) foglalásához szükséges. a szerződés tárgya: utazás indulási – érkezési időpontja, úti célja, szállás megnevezése, ellátás megnevezése, kiegészítő szolgáltatások felsorolása, stb.)

A szerződés tárgyának meghatározása.

releváns egészségügyi adatok

Az átlagostól eltérő kiszolgálás biztosításához szükséges adatok. (pl. életmód, táplálkozás, testi adottságokból eredő igények, stb.)

III. SZEMÉLYES ADATOK CÍZETTJEI, ILLETVE A CÍZMZETTEK KATEGÓRIÁI

A Cayo Coco Luxury Travel Kft. általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő felekkel osztja meg az ügyfelei személyes adatait:

 • a Cayo Coco Luxury Travel Kft. vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl. biztosítást nyújtó társaságokkal, IT szolgáltatóval, WEB szolgáltatóval)
 • az utazási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (utazásszervező, hotel, repülőtársaság, stb.)
 • a helyi képviselet teljesítésében részt vevő szolgáltatók és vállalkozások (pl. autóbérléssel foglalkozó vállalkozás, hajótársaságok, programszervező cégek,

stb.)

 • felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel

Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban lévő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

A Cayo Coco Luxury Travel Kft. az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

 1. a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;
 2. a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;
 3. a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő

– ideértve az ügyfelek jogaira vonatkozó – garanciákat;

 1. vagy a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az ügyfelek jogait illetően is. E körben a Cayo Coco Luxury Travel Kft.. törekszik arra, hogy az Európai Bizottság/NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

IV. AZ ÜGYFELEKET MEGILLETŐ JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az ügyfeleket az egyes egyedi adatkezelések kapcsán megillető konkrét jogokat és azok gyakorlásának módját a II/4. pontban ismertettük. Az alábbiakban az ügyfeleket általában megillető jogokat és jogorvoslati lehetőségeket foglaljuk össze. Az alábbiakban említett jogokat az adatkezelő V. pontban meghatározott elérhetőségén gyakorolhatják. 

1. Az ügyfél hozzáférési joga

Az ügyfél bármikor kérhet hozzáférést a Cayo Coco Luxury Travel Kft. által kezelt személyes adataihoz. 

Ha az ügyfél azt kéri, hogy a Cayo Coco Luxury Travel Kft. visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e személyes adatait, a Cayo Coco Luxury Travel Kft. köteles tájékoztatást adni. 

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Cayo Coco Luxury Travel Kft. 

kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait;

 1. az ügyfélre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 2. nem terjed ki az anonim adatokra;
 3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
 4. magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Cayo Coco Luxury Travel Kft. a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairók, a Cayo Coco Luxury Travel Kft. ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat az ügyfél fog viselni. 

1. Az ügyfélhelyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;
 2. az ügyfélre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
 4. magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolatható álnevesített adatokat.

A Cayo Coco Luxury Travel Kft. az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait. A Cayo Coco Luxury Travel Kft. az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek), kivéve ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

1. Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosult a Cayo Coco Luxury Travel Kft. által kezelt személyes adatainak törlését kérni. A Cayo Coco Luxury Travel Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, amennyiben

 1. Cayo Coco Luxury Travel Kft. kezeli e személyes adatokat, és
 2. az ügyfél a személyes adatok törlését kéri, és
 3. a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Cayo Coco Luxury Travel Kft. a személyes adatokat kezeli.

A Cayo Coco Luxury Travel Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, amennyiben

 1. Cayo Coco Luxury Travel Kft. kezeli e személyes adatokat, és
 2. az ügyfél a személyes adatok törlését kéri, és
 3. az ügyfél visszavonja hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
 4. nincs más jogalap az érintett adatainak további kezelésére.

A Cayo Coco Luxury Travel Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, amennyiben

 1. az adatkezelés a Cayo Coco Luxury Travel Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
 2. az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Cayo Coco Luxury Travel Kft. kezeli a személyes adatait, és
 3. az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A Cayo Coco Luxury Travel Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, amennyiben

 1. az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
 2. az ilyen adatok a Cayo Coco Luxury Travel Kft. általi kezelése nem jogellenes, vagy
 3. a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
 4. az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

A Cayo Coco Luxury Travel Kft. az érintett személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek), kivéve amennyiben a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. 

1. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. 

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;
 2. az ügyfélre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; és
 3. magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Cayo Coco Luxury Travel Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát. 

A Cayo Coco Luxury Travel Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését. 

A Cayo Coco Luxury Travel Kft. korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, ha 

 1. az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátását kéri, és
 2. a Cayo Coco Luxury Travel Kft.-nek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkelzése céljából, és
 3. az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

A Ruefa Reisen Utazási Iroda Kft. korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, ha 

 1. az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amelyek szükségesek a Cayo Coco Luxury Travel Kft. jogos érdekei céljából, és
 2. az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak a Cayo Coco Luxury Travel Kft. általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A Cayo Coco Luxury Travel Kft. az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit, kivéve amennyiben a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha a Cayo Coco Luxury Travel Kft. korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, akkor

 1. tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
 2. az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat, és
 3. kezelheti a személyes adatokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

4. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéshez szükséges és az adatkezelés automatizáltmódon történik. 

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;
 2. az ügyfélre vonatkozó személyes adatokra kiterjed;
 3. nem terjed ki az ügyfélre nem vonatkozó személyes adatokra; és
 4. kiterjed az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra

5. Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a Cayo Coco Luxury Travel Kft. jogellenesen kezelte az ügyfél személyes adatait, a Cayo Coco Luxury Travel Kft. azt javasolja az ügyfélnek, hogy a lenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keressen meg minket az ügy tisztázása és mielőbbi békés rendezése érdekében. 

Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy az ügyfél nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, akkor az ügyfél a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az ügyfél dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. 

A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-3911400; fax: +36-1-3911410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu V. HOGYAN LEHET AZ EGYES JOGOKAT ÉRVÉNYESÍTENI?

Az ügyél személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen ügyben, legyen szó kérdésről, jog érvényesítésről, panasz benyújtásról, vagy bármi másról, forduljon a Cayo Coco Luxury Travel Kft.-hez awww.cayococoluxurytravel.hu honlapon megtalálható elérhetőségeken.

Az ügyfél kérését haladéktalanul, de legfeljebb 30 naptári napon belül rendezi a Cayo Coco Luxury Travel Kft. Kivételes esetekben, elsősorban akkor, ha a kérés összetettsége indokolja, a Cayo Coco Luxury Travel Kft. jogában áll ezen határidőt további két hónappal meghosszabbítani. A határidő esetleges meghosszabbításáról, és annak indoklásáról természetesen tájékoztatást kap az ügyfél.

Az adatkezelő adatvédelmi felelősének elérhetőségei:

Név: Balázs Diána, Dandé Kitti

Levelezési cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 121-123. 1/102.

Telefonszám: +36305560141

Email cím:info@cayococoluxutravel.hu

You don't have permission to register
error: A tartalom védve van!